Thấu hiểu Căn nguyên tăm Tối: Dark Origins - Hải.CaoHoàng

Thấu hiểu Căn nguyên tăm Tối: Dark Origins

By Hải.CaoHoàng

  • Release Date: 2018-05-09
  • Genre: Science & Nature

Description

In English & tiếng Việt

Dear Readers!

After 40 years of being born - I happened to be lucky has identified a Truth for myself - That made me become more confident, stronger and happier.
And I perfected it into a whole new Theory system - with the ability to apply to everything.

Should be that's why I became a writer.

Because the knowledge that I discovered is not only different from contemporary conception and and popular viewpoints - but there are even more opposites to them - but very specific and practical it is easy to apply into the life of each person.

Although I have not yet qualified to translate widely into other languages - But through Google Translate you can still feel to Understand the basic knowledge that I want to convey -
Because my announcements are very specific and detailed.

Hopefully: You will take 40 minutes to get my 40-year conclusions - and even the problems of the past 40 centuries -
There is still no end.

And so, with information that can benefit society in general - I will publish it for free.
The knowledge can be beneficial to the individual - in popularity - I will publish at the minimum price.
The remaining rates - in the specialized field - will depend on my work and the ability to create benefits for readers.

You will believe when self-verification!
If it is not satisfied - then please consider it for entertainment.

Bạn đọc thân mến !

Sau 40 năm được sinh ra – Tôi đã tình cờ có được may mắn là đã xác định được một Chân lý cho riêng mình – điều đó đã khiến cho tôi trở nên Tự tin , Mạnh mẽ và Hạnh phúc hơn rất nhiều.
Và tôi đã hoàn thiện nó thành một hệ thống Lý thuyết hoàn toàn mới – với khả năng áp dụng cho tất cả mọi Thứ.

Nên đó cũng chính là lý do khiến tôi trở thành người viết Sách.

Bởi vì những kiến thức mà tôi khám phá được không những khác biệt với các khái niệm và quan điểm phổ thông đương thời – mà thậm chí còn đối nghịch với chúng – nhưng lại rất cụ thể và thiết thực nên rất dễ dàng để áp dụng vào cuộc sống của mỗi người.

Mặc dù tôi chưa có đủ điều kiện để phiên dịch rộng rãi ra nhiều ngôn ngữ khác – nhưng thông qua Google Translate các bạn vẫn có thể cảm nhận để Hiểu được kiến thức căn bản mà tôi muốn truyền đạt – bởi vì những công bố của tôi rất cụ thể và chi tiết.

Với hy vọng rằng : Bạn đọc sẽ chỉ cần mất 40 phút để có được những kết luận sau 40 năm của tôi – và thậm chí là có những vấn đề suốt 40 thế kỷ qua – vẫn còn chưa có hồi kết thúc.

Và vì vậy , với những thông tin có thể đem lại lợi ích chung cho xã hội - tôi sẽ xuất bản miễn phí.
Những kiến thức có thể đem lại lợi ích cho từng cá nhân - ở mức độ phổ thông - tôi sẽ xuất bản ở mức giá tối thiểu.
Các mức giá còn lại - ở phạm vi chuyên ngành - sẽ phụ thuộc vào công sức làm việc của tôi và khả năng tạo ra lợi ích cho bạn đọc.

Bạn sẽ tin khi tự mình kiểm chứng !
Nếu như vẫn chưa được vừa ý – thì hãy coi như để giải trí – Quý vị nhé.

Hải.CaoHoàng

Comments